DATA STORAGE

数据存储参展范围:分布式存储、5G存储、企业级存储、闪存、内存、云存储、磁盘阵列、光存储、

                            硬盘/固态硬盘(SSD)、磁带驱动器、网络存储器、磁带库(VTL)、硬盘抽取盒及海量  

                            存储、网络存储、移动存储等;